Názov prevádzky:
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.
odštepný závod Nové Zámky
Sídlo prevádzky:
Výpalisko 26
94001 Nové Zámky
Právna forma:
Telefón:
+421 35 6922269
Fax:
E-Mail:
Obchodný register
31319459
Sídlo súdu:
Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava
Číslo obchodného registra
IČ DPH:
SK2020314472
IBAN:
BIC
GISA